POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Olwik Stomatologia Katarzyna Jaroń-Gąsiorek, 32-600 Oświęcim ul. Śląska 55a.
dane osobowe przetwarzane są dla celów zdrowotnych na podstawie art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności dla celów:
profilaktyki zdrowotnej; diagnozy medycznej i leczenia; zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej; zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego;
odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, pracownie protetyki stomatologicznej, dostawca oprogramowania elektronicznej dokumentacji medycznej (w drodze umowy powierzenia); dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat; posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych; ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; dane nie podlegają profilowaniu.